• جستجو براساس زبان:

 • پاک کردن فرم

Protective effect of royal jelly on fertility and biochemical parameters in bleomycin- induced male rats

اثر محافظتی ژل رویال بر باروری و پارامترهای بیوشیمیایی در موشهای نر ناشی از بلائومایسین

 • نویسنده: Tayebeh Amirshahi , Gholamreza Najafi, Vahid Nejati
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1392 / 2014
 • منتشرکننده: Iranian Journal of Reproductive Medicine
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Bleomycin, Royal jelly, Testis, Testosterone, Rat
 • کلمات کلیدی فارسی: بلائومایسین، ژل رویال، بیضه، تستوسترون، رت
Background: Bleomycin (BL) is a glycopeptide antibiotic obtained from the bacterium Streptomyces verticillus which is routinely used for treatment of human cancers. Royal jelly (RJ) is a production from the hypo pharyngeal, mandibular and post cerebral glands of nurse bees. RJ consists of 66% water,…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

Comparative analyses of chemical composition of royal jelly and drone brood

تجزیه و تحلیل مقایسه ای ترکیب شیمیایی ژل رویال

 • نویسنده: R. Balkanska, I. Karadjova, M. Ignatova
 • تعداد صفحات: 6 صفحه
 • سال : 1393 / 2014
 • منتشرکننده: Bulgarian Chemical Communications
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Royal jelly, Drone brood, Bee brood, Chemical composition, Cluster analysis
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال، ترکیب شیمیایی، آنالیز خوشه ای
Royal jelly (RJ) is commonly consumed for its nutritional properties and it has been widely used in commercial medical products, health foods and cosmetics in many countries. Because of the high price of this product, sometimes RJ can be adulterated by adding other less expensive…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
0 (0 رای)

اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ

 • نویسنده: ثریا تقی زاده، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی
 • تعداد صفحات: 10 صفحه
 • سال : 1393 / 2014
 • منتشرکننده: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • کلمات کلیدی فارسی: استرس بی حرکتی مزمن، ژل رویال، کبد، موش سوری
سابقه و هدف: استرس بی حرکتی مزمن سبب تولید رادیکال های آزاد و القاء استرس اکسیداتیو می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ژل رویال به عنوان آنتی اکسیدان بر کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در کبد موش سوری نر…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (2 رای)

تاثیر استرس بی حرکتی مزمن و ژل رویال بر میزان هورمون های استروئیدی، کورتیزول و تغییرات بافتی رحم در موش سوری ماده

 • نویسنده: فاطمه نهاوندی، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی تازه کند
 • تعداد صفحات: 11 صفحه
 • سال : 1393 / 2014
 • منتشرکننده: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • کلمات کلیدی فارسی: استرس، ژل رویال، موش سوری، شاخ رحم
سابقه و هدف: استرس مزمن به عنوان حالتی شناخته شده است، که هومئوستاز بدن را به هم میزند و شامل تغییرات رفتاری و هورمونی قابل توجه است. در این مطالعه تغییرات هورمون های استروژن، پروژسترون، کورتیزول و تستوسترون و تغییرات بافتی ناشی از استرس بیحرکتی…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (2 رای)

تاثیر ژل رویال بر میزان سیتوتوکسیتی سلولهای تک هسته ای خون محیطی علیه سلولهای اریترولوسمی

 • نویسنده: سید احسان حسینی، نوروز دلیرژ، ناهید افضل آهنگران
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1393 / 2014
 • منتشرکننده: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال، K562، سلولهای تک هسته ای خون محیطی
سابقه و هدف: ژل رویال که توسط زنبور های کارگرد ترشح میشود، دارای فعالیت های زیستی مختلفی در سلول ها و بافت های بدن میباشد. در این مطالعه تاثیر ژل رویال بر سلول های تک هسته ای خون محیطی و رویارویی این سلولها با سلول…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (2 رای)

اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ رت ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده در ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺮﺑﯽ

 • نویسنده: زهرا قلی‌پور ، وحید نجاتی، غلام‌رضا نجفی، زهرا کریم‌پور، فرشته خانشی
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1393 / 2014
 • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی قم
 • کلمات کلیدی فارسی: رت ها، ژل رویال، سندرم تخمدان پلی کیستیک، کبد.
زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ کیستیک (PCOS) ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در 5-10% زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ در ﺷﻮد و از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری، ﻫﺎﯾﭙﺮآﻧﺪروژﻧﯿﺴﻢ، ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (2 رای)

Protective effect of royal jelly on fertility and biochemical parameters in bleomycin-induced male rats

اثر حفاظتی ژل رویال بر باروری و پارامترهای بیوشیمیایی در موشهای صحرایی نر ناشی از بلومایسین

 • نویسنده:Tayebeh Amirshahi Ph.D. Candidate, Gholamreza Najafi Ph.D., Vahid Nejati Ph.D
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1392 / 2014
 • منتشرکننده: Iran J Reprod Med
 • کلمات کلیدی انگلیسی: Bleomycin, Royal jelly, Testis, Testosterone, Rat
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال ، بیضه ، تستوسترون ، موش صحرایی
Background: Bleomycin (BL) is a glycopeptide antibiotic obtained from the bacterium Streptomyces verticillus which is routinely used for treatment of human cancers. Royal jelly (RJ) is a production from the hypo pharyngeal, mandibular and post cerebral glands of nurse bees. RJ consists of 66% water,…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (1 رای)

Effects of Honey on Nocturnals Cough and Sleep Quality

تأثیر عسل بر سرفه شبانه و کیفیت خواب

 • نویسنده: Herman Avner Cohen​
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1392 / 2014
 • منتشرکننده: Pediacrits
 • کلمات کلیدی انگلیسی : Cough, Children, Honey, Sleep Quality
 • کلمات کلیدی فارسی: سرفه، کودکان، عسل، کیفیت خواب
OBJECTIVES: To compare the effects of a single nocturnal dose of 3 honey products (eucalyptus honey, citrus honey, or labiatae honey) to placebo (silan date extract) on nocturnal cough and difficulty sleeping associated with childhood upper respiratory tract infections (URIs). METHODS: A survey was administered…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (1 رای)
فهرست
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.