• جستجو براساس زبان:

  • پاک کردن فرم

اﺛﺮ ژل روﻳﺎل ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻓﻀﺎﻳﻲ در رت

  • نویسنده: زهره زمانی، پرهام رئیسی، حجت اله علایی، علی اصغر پیله وریان
  • تعداد صفحات: 9 صفحه
  • سال : 1391 / 2012
  • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال، یادگیری و حافظه، آزمون ماز آبی موریس، آزمون یادگیری اجتنابی غیرفعال، رت
ﻣﻘﺪﻣﻪ: داده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اند اﻧﺪ ژل روﻳﺎل دارای اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟیت های بیولوژیکی در سلول‌ها و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی مختلف اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ژل روﻳﺎل ﺣﺎوی ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰی اﻋﺼﺎب و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻋﺼبی دارﻧﺪ، ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (2 رای)
فهرست
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.