• جستجو براساس زبان:

  • پاک کردن فرم

اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ رت ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده در ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺮﺑﯽ

  • نویسنده: زهرا قلی‌پور ، وحید نجاتی، غلام‌رضا نجفی، زهرا کریم‌پور، فرشته خانشی
  • تعداد صفحات: 7 صفحه
  • سال : 1393 / 2014
  • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی قم
  • کلمات کلیدی فارسی: رت ها، ژل رویال، سندرم تخمدان پلی کیستیک، کبد.
زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ کیستیک (PCOS) ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در 5-10% زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ در ﺷﻮد و از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری، ﻫﺎﯾﭙﺮآﻧﺪروژﻧﯿﺴﻢ، ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ…
در حال ارسال...
امتیاز کاربران
5 (1 رای)
فهرست
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.