بررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال بر استرس اکسیداتیو ناشی از بلئومایسین در پانکراس موش های صحرایی نر

بررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال بر استرس اکسیداتیو ناشی از بلئومایسین در پانکراس موش های صحرایی نر

 • نویسنده: طیبه امیرشاهی، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1392 / 2014
 • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • کلمات کلیدی فارسی: بلئومایسین، ژل رویال، پانکراس، سطح آنتی‌اکسیدان، موش صحرایی
چکیده

سابقه و هدف: بلئومایسین (BL) یک آنتی‌بیوتیک کموتراپیک است که به طور معمول برای درمان سرطان‌های انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ژل رویال (RJ) از 66 درصد آب، 15 درصد شکر، 5 درصد چربی، 13 درصد پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین‌های مختلف تشکیل شده است. از جمله اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در آن می‌توان به 10 هیدروکسی 2 دکونئیک اسید (10-HDA) اشاره نمود که در طبیعت، تنها در ژل رویال دیده می‌شود و خواص اعجاب‌انگیزی را در بر دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثر حافظتی ژل رویال براسترس اکسیداتیو و آسیب‌های بافتی ناشی از بلئومایسین در پانکراس موش‌های صحرای نر بالغ است. مواد و روش‌ها: چهل سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (gr20 ±200) به‌طور تصادفی به 4 گروه (10n: ) شامل1- شاهد سالم،2 – شاهد مثبت، 3- شاهد مسموم، 4- تیمار با ژل رویال، توزیع گردیدند. بلئومایسین (mg/kg10) 2 بار در هفته به مدت 48 روز به صورت داخل صفاقی به گروه 3 و 4 تزریق شد. هم‌زمان به گروه 1 نرمال سالین (mg/kg10) تزریق و به گروه 2و 4 ژل رویال (mg/kg100) روزانه به مدت 48 روز گاواژ گردید. در پایان، عملکرد آنتی‌اکسیدان‌ها در هموژنات بافت پانکراس موش‌ها مورد سنجش قرار گرفت و آسیب شناسی بافتی نیز جهت ارزیابی درجات مختلف آسیب پانکراس انجام شد. یافته‌ها: در موش‌های دریافت کننده بلئومایسین و ژل رویال، ژل رویال به طور معنی‌داری میزان پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش و سطوح آنتی‌اکسیدان‌ها را افزایش بخشید. در آسیب شناسی بافتی، ژل رویال، آسیب پانکراس ناشی از بلئومایسین را بهبود بخشید. استنتاج: نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که احتمالاً ژل رویال با خواص آنتی اکسیدانی خود، پانکراس موش‌های صحرایی را در برابر اثرات توکسیک بلئومایسین محافظت می‌کند.

Medical-Grade Honey Kills Antibiotic-Resistant Bacteria In Vitro and Eradicates Skin Colonization

Medical-Grade Honey Kills Antibiotic-Resistant Bacteria In Vitro and Eradicates Skin Colonization

عسل پزشکی درجه یک باعث می شود که باکتری های پوستی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک را از بین می‌برد.

 • نویسنده: Kwakman PH1, Van den Akker JP, Güçlü A, Aslami H,
 • تعداد صفحات: 6 صفحه
 • سال : 1386 / 2008
 • منتشرکننده: Oxford Academy
 • کلمات کلیدی انگلیسی: antibiotic resistance, bacterial bacteria honey skin microbial colonization
 • کلمات کلیدی فارسی: مقاومت آنتی بیوتیکی ، باکتری های میکروبی پوست، عسل
چکیده

BACKGROUND:

Antibiotic resistance among microbes urgently necessitates the development of novel antimicrobial agents. Since ancient times, honey has been used successfully for treatment of infected wounds, because of its antibacterial activity. However, large variations in the in vitro antibacterial activity of various honeys have been reported and hamper its acceptance in modern medicine.

METHODS:

We assessed the in vitro bactericidal activity of Revamil (Bfactory), a medical-grade honey produced under controlled conditions, and assessed its efficacy for reduction of forearm skin colonization in healthy volunteers in a within-subject-controlled trial.

RESULTS:

With Bacillus subtilis as a test strain, we demonstrated that the variation in bactericidal activity of 11 batches of medical-grade honey was <2-fold. Antibiotic-susceptible and -resistant isolates of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, and Klebsiella oxytoca were killed within 24 h by 10%-40% (vol/vol) honey. After 2 days of application of honey, the extent of forearm skin colonization in healthy volunteers was reduced 100-fold (P < .001), and the numbers of positive skin cultures were reduced by 76% (P < .001).

CONCLUSIONS:

Revamil is a promising topical antimicrobial agent for prevention or treatment of infections, including those caused by multidrug-resistant bacteria.

Honeybee combs: How the circular cells transform into rounded hexagons

Honeybee combs: How the circular cells transform into rounded hexagons

شانه های زنبور عسل: چگونه سلولهای دایره ای به شش ضلعی گرد تبدیل می شوند

 • نویسنده: B.L. Karihaloo , Jian Wang
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1391 / 2013
 • منتشرکننده: Journal of The Royal Society Interface
 • کلمات کلیدی انگلیسی: Honey bee, Honey comb
 • کلمات کلیدی فارسی: شانه عسل، زنبور عسل
چکیده

We report that the cells in a natural honeybee comb have a circular shape at ‘birth’ but quickly transform into the familiar rounded hexagonal shape, while the comb is being built. The mechanism for this transformation is the flow of molten visco-elastic wax near the triple junction between the neighbouring circular cells. The flow may be unconstrained or constrained by the unmolten wax away from the junction. The heat for melting the wax is provided by the ‘hot’ worker bees.

اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی

اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی

 • نویسنده: قلی پور زهرا, نجاتی وحید, نجفی غلامرضا, کریم پور زهرا, خانشی فرشته
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1393 / 2015
 • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی قم
 • کلمات کلیدی فارسی: رت ها، ژل رویال، سندرم تخمدان پلی کیستیک، کبد
چکیده

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از اختلالات بالینی شایع است که در 10-5% زنان در سنین باروری مشاهده می شود و از علائم بالینی آن می توان به عدم تخمک گذاری، هایپرآندروژنیسم، هیرسوتیسم و مقاومت به انسولین اشاره نمود. این مطالعه با هدف تعیین اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبدی در رت های پلی کیستیک انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 رت بالغ ماده با نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند: 1- گروه کنترل که فقط آب و غذای معمولی دریافت کردند، 2- گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک تجربی (PCO)، که با یک بار تزریق عضلانی استرادیول والرایت به میزان (0.4 ml) 4mg به ازای هر رت، این سندرم در آنها القا شد، 3- گروه کنترل ژل رویال که روزانه ژل رویال را با دوز 90 mg/kg به صورت مایع خوراکی دریافت کردند، 4- گروه سندرم تخمدان پلی کیستیک – ژل رویال که همانند گروه دوم تخمدان پلی کیستیک در آنها القا و با ژل رویال همانند گروه سوم تیمار شدند. دوره تیمار در این تحقیق 63 روز (9 هفته) بود. در پایان دوره، خون تمامی موش ها جهت آنالیز بیوشیمیایی گرفته شد و سپس بافت کبدی آنها جهت مطالعات بافتی با H&E و Sudan Black رنگ آمیزی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس یک طرفه و توکی صورت گرفت. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این بررسی ژل رویال باعث کاهش ذخایر چربی سلول های کبدی در رت های گروه پلی کیستیک تجربی شد و آثار تخریبی ناشی از استرس اکسیداتیو سندرم تخمدان پلی کیستیک را در بافت کبدی رت های گروه پلی کیستیک تحت تیمار با ژل رویال کاهش داد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه ژل رویال می تواند اثر حفاظتی بر بافت کبدی رت های پلی کیستیک داشته باشد

اثر ژل رویال بر میزان سلول کشی سلول های تک هسته‌ای خون محیطی و سلول سرطانی ردهK562

اثر ژل رویال بر میزان سلول کشی سلول های تک هسته‌ای خون محیطی و سلول سرطانی ردهK562

 • نویسنده: سید احسان حسینی، نوروز دلیرژ، ناهید افضل آهنگران
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1392 / 2014
 • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال، K562، سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی
چکیده

 زمینه و هدف: ژل رویال که به وسیله زنبورهای کارگر ترشح می‌شود، دارای فعالیت‌های زیستی مختلفی در سلول‌ها و بافت‌های بدن می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ژل رویال بر سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی و سلول سرطانی رده K562بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی که بر روی سه نفر داوطلب به طور جداگانه و با سه بار تکرار صورت گرفت، سلول سرطانی K562 (104سلول) و سلول تک هسته‌ای خون محیطی((PBMC (105سلول) باغلظت‌های متفاوت از ژل رویال (5، 10، 25، 50 و100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) به طور جداگانه و در شرایط استاندارد برای مدت‌ زمان 48 و72 ساعت کشت داده شد. سپس میزان کشندگی آن برسلول‌های PBMC و سلول سرطانی K562 با روش MTT(Tetrazolium Dye-Reduction Assay) بررسی شد. هم‌چنین تعداد سلول‌های زنده PBMC که به مدت 48 ساعت با ژل رویال مواجه شده بودند، با رنگ‌آمیزی تریپان بلو بررسی شدند. داده‌ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: ژل رویال بر روی سلول‌های PBMCتأثیر کشندگی نداشت ولی بر روی سلول‌های سرطانی رده K562در رقت‌های 50 و 100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر با افزایش میزان سلول کشی سلول‌های سرطانی همراه بود. هم‌چنین در رقت‌های 10 و 25 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر سبب افزایش تعداد سلول‌های زنده PBMC شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به عدم کشندگی ژل رویال بر روی سلول‌های PBMCو افزایش میزان زنده مانی این سلول و هم‌چنین افزایش میزان کشندگی آن بر روی سلول‌های سرطانی در آینده پتانسیل‌های درمانی آن به عنوان کاندیدای بالقوه برای مطالعات بیشتر در درمان سرطان خون می‌تواند بررسی شود. واژه‌های کلیدی: ژل رویال، K562 ، سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی

اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطنهای جانبی مغز (STZ-icv(

اثر ژل رویال بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطنهای جانبی مغز (STZ-icv)

 • نویسنده: زمانی زهره, رییسی پرهام, علایی حجت اله, پیله وریان علی اصغر, زمانی زهرا
 • تعداد صفحات: 10 صفحه
 • سال : 1389 / 2010
 • منتشرکننده: مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال، استرپتوزوتوسین، یادگیری و حافظه، آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال، بیماری آلزایمر،
چکیده

مقدمه: بیماری آلزایمر یک اختلال عصبی پیش رونده و برگشت ناپذیر می باشد. این بیماری علت مهم دمانس پیری است که با تخریب نورونی و زوال شناختی، به ویژه در سنین پیری مشخص می شود. با تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن های جانبی مغز رت، مدل مناسبی از آلزایمر نوع اسپورادیک ایجاد می شود. ژل رویال ماده لزجی است که توسط زنبورهای عسل کارگر جوان از جنس Apis mellifera تولید می گردد. در مطالعات پیشین نشان داده شده است که ژل رویال دارای خواص نوروژنز بوده، موجب القای تمایز نورونی نیز می شود. مطالعه حاضر قصد داشت تا اثر این ماده را بر یادگیری و حافظه در رت پس از تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن های جانبی مغزی (icv) بررسی نماید.
روش ها: 48 عدد موش صحرایی نر با وزن 350-300 گرم، به چهار گروه شم، شم- ژل رویال، استرپتوزوتوسین و استرپتوزوتوسین- ژل رویال تقسیم شدند. گروه استرپتوزوتوسین و استرپتوزوتوسین- ژل رویال تحت عمل جراحی، تزریق دوطرفه ای از استرپتوزوتوسین
(1.5mg/kg) دریافت نمودند و دو گروه دیگر به همین ترتیب و با همین دوز نرمال سالین دریافت کردند. گروه شم- ژل رویال و استرپتوزوتوسین- ژل رویال به مدت 10 روز غذای حاوی ژل رویال (3 درصد وزنی) دریافت نمودند ولی گروه شم و استرپتوزوتوسین با غذای معمولی فاقد ژل رویال تغذیه شدند. حافظه و یادگیری در این حیوانات، از طریق آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال بررسی شد.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال نشان داد که شاخص های حافظه و یادگیری در گروه استرپتوزوتوسین در مقایسه با گروه شم به طور قابل ملاحظه ای تخریب شده است؛ اما تفاوت معنی داری بین گروه های شم و استرپتوزوتوسین- ژل رویال وجود نداشت. با این که ژل رویال شاخص های یادگیری و حافظه را در گروه شم- ژل رویال بهبود بخشید ولی این تغییرات در مقایسه با گروه شم معنی دار نبود.
نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که تزریق استرپتوزوتوسین به داخل بطن های جانبی مغز موجب اثرات مخربی بر یادگیری و حافظه در رت می شود. با این وجود مصرف غذای حاوی ژل رویال از اثرات تخریبی استرپتوزوتوسین جلوگیری کرد. نتایج مشاهده شده در این تحقیق پیشنهاد می کند که ممکن است ژل رویال دارای اثرات مطلوبی بر جلوگیری و تخفیف بیماری آلزایمر باشد

Protective effect of royal jelly on fertility and biochemical parameters in bleomycin-induced male rats

Protective effect of royal jelly on fertility and biochemical parameters in bleomycin-induced male rats

اثر حفاظتی ژل رویال بر باروری و پارامترهای بیوشیمیایی در موشهای صحرایی نر ناشی از بلومایسین

 • نویسنده:Tayebeh Amirshahi Ph.D. Candidate, Gholamreza Najafi Ph.D., Vahid Nejati Ph.D
 • تعداد صفحات: 8 صفحه
 • سال : 1392 / 2014
 • منتشرکننده: Iran J Reprod Med
 • کلمات کلیدی انگلیسی: Bleomycin, Royal jelly, Testis, Testosterone, Rat
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال ، بیضه ، تستوسترون ، موش صحرایی
چکیده

Background: Bleomycin (BL) is a glycopeptide antibiotic obtained from the bacterium Streptomyces verticillus which is routinely used for treatment of human cancers. Royal jelly (RJ) is a production from the hypo pharyngeal, mandibular and post cerebral glands of nurse bees. RJ consists of 66% water, 15% sugars, 5% lipids, and 13% proteins, essential amino acids and vitamins.

Objective: The aim of present study was to evaluate protective effect of royal jelly on sperm parameters and malondialdehyde (MDA) production in rat.

Materials and Methods: Forty adult male wistar rats (220±20gr) were randomly divided into 4 groups (n=10). Control group (CG) received normal saline 10 ml/kg twice a week with Intraperitoneal (I.P) for 48 days (0.3 ml/rat(. Royal Jelly group (RJG) received jelly (100 mg/kg daily) for 48 days orally. Bleomycin group (BLG) received BL (10 mg/kg twice a week) with I.P for 48 days. Royal Jelly+ Bleomycin group (RJ+BLG) received royal Jelly (100 mg/kg /day) orally concomitant with BL administration. Sperm count, motility, and viability were investigated and chromatin quality and DNA integrity were also analyzed. Serum testosterone and MDA concentrations were measured as well.

Results: BL caused decline significantly (p<0.05) sperm count, sperm viability, motility as well as testosterone concentration compared to control group while significant (p<0.05) increases in immature sperm, sperm with damaged DNA and MDA concentration were announced in BL in comparison with CG and RJ+BLG. Royal jelly improved Bleomycin-induced toxicity on sperm parameters and testosterone and MDA concentrations.

Conclusion: The present results support the idea that BL adversely affects sperm parameters and MDA and the RJ with antioxidant properties has positive effects on these parameters.

Effect of in ovo Injection of Royal Jelly on Post‐Hatch Growth Performance and Immune Response in Broiler Chickens Challenged with Newcastle Disease Virus

Effect of in ovo Injection of Royal Jelly on Post‐Hatch Growth Performance and Immune Response in Broiler Chickens Challenged with Newcastle Disease Virus

اثر تزریق تزریق ژل رویال بر عملکرد رشد و واکنش ایمنی در جوجه های گوشتی به چالش کشیده شده با ویروس بیماری نیوکاسل

 • نویسنده: Y. Jafari Ahangari , S.R. Hashemi , A. Akhlaghi
 • تعداد صفحات: 6 صفحه
 • سال : 1390 / 2012
 • منتشرکننده: Ijas
 • کلمات کلیدی انگلیسی: broiler, immune system, in ovo injection, performance, royal jelly.
 • کلمات کلیدی فارسی: جوجه گوشتی ، سیستم ایمنی بدن ، تزریق تخم مرغ ، عملکرد ، ژله رویال.
چکیده

The aim of this experiment was to study the effect of in ovo injection of royal jelly (RJ) on growth performance and immune response in broiler chickens challenged with Newcastle disease virus. A total of 200 hatching eggs were divided into four groups of 50 eggs each one using a completely randomized design. The eggs were injected with sterilized sodium bicarbonate buffer (pH=10.4) or RJ (88%) in a 0.3 mL volume into the albumen at d 7 of incubation. A non-injected control and a dry punch control (shell pricked without injecting solution; needle) were included. Chicks hatched from the respective treatment group were reared in floor pens until d 28. The chickens were challenged against Newcastle disease virus on days 7 and 21. On d 21, the chickens emanated from the RJ injected egg had the highest body weight. In ovo injection of RJ had a significant effect on feed intake in broiler chickens during starter period (d 1 to 21) and throughout the trial (d 1 to 28; P<0.05). On d 14, serum antibody titer against newcastle disease virus (NDV) was not significantly different among treatments. On d 14 and 28, heterophil and lymphocyte number and their ratio were affected by in ovo injection. In conclusion, the results of the present study suggested that in ovo injection of RJ on d 7 of incubation exerted a beneficial effect on growth in starter phase and could stimulate feed intake in broiler chickens challenged with Newcastle disease virus, although the antibody titer against NDV was not influenced.

Propolis, royal jelly and pollen from beehive have antibacterial effect on aquatic pathogenic bacterial isolates

Propolis, royal jelly and pollen from beehive have antibacterial effect on aquatic pathogenic bacterial isolates

بره موم ، ژل رویال و گرده حاصل از زنبور عسل دارای خاصیت ضد باکتری بر روی پاتوژن آبزی هستند

 • نویسنده: Shiva Salimi (M.Sc), Nafiseh Sadat Naghavi (Ph.D), Vajiheh Karbasizadeh (Ph.D)​
 • تعداد صفحات: 7 صفحه
 • سال : 1391 / 2013
 • منتشرکننده: IJMCM
 • کلمات کلیدی انگلیسی :Aquatic pathogen, Royal jelly, Propolis, Pollen, Antibacterial effect
 • کلمات کلیدی فارسی: پاتوژن آبزی ، ژل رویال ، بره موم ، گرده ، اثر ضد باکتریایی
چکیده

New approaches for treatment of infectious diseases in aquatic animals have important roles in aquaculture technology progress. In the present study, In vitro effects of different extracts of propolis, royal jelly and pollen obtained from beehives have been investigated on aquatic pathogenic bacterial isolates. The isolated bacteria identified on the basis of their biochemical properties and sequence alignment of the amplified genome fragments. Antimicrobial activities of ethanol extracts of royal jelly, propolis and pollen, and acetone extract of propolis were determined through well diffusion and microdilution methods. The isolated bacteriaidentified as Aeromonas and Vibrio spp., based on biochemical characterization. Alignments of the amplified sequences showed most similarites to Vibrio cholerae and Aeromonas hydrophila. The results obtained from antibacterial effects of extracts showed that the acetone extract of propolis as well as the ethanol extract of royal jelly, had the greatest effect on Aeromonas hydrophila (MIC=25 mg ml-1); and the ethanol extracts of pollen and royal jelly as well as the acetone extract of propolis, showed the greatest effect on Vibrio cholerae (MIC=50 mg ml-1). The results of present in vitro study propose the beehive compounds (royal jelly, propolis and pollen) as powerful natural products to control pathogenic bacteria in aquaculture systems

نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیبهای بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک

نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیبهای بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک

 • نویسنده: علی شالیزار جاللی، حجت عنبرا
 • تعداد صفحات: 10 صفحه
 • سال : 1394 / 2016
 • منتشرکننده: دانشگاه علوم پزشکی قم
 • کلمات کلیدی فارسی: ژل رویال؛ فنیل هیدرازین؛ روده؛ موشها
چکیده

فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته شده، موجب سمّیت در سطوح مختلف در بافتهای متعدد میگردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال در برابر آسیبهای بافتی ناشی از فنیلهیدرازین در روده کوچک موش انجام شد.