اﺛﺮ ژل روﻳﺎل ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻓﻀﺎﻳﻲ در رت

۰
42

ﻣﻘﺪﻣﻪ: داده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اند اﻧﺪ ژل روﻳﺎل دارای اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟیت های بیولوژیکی در سلول‌ها و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی مختلف اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ژل روﻳﺎل ﺣﺎوی ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰی اﻋﺼﺎب و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻋﺼبی دارﻧﺪ، ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ژل روﻳﺎل ﺑﺮ یادﮔﻴﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ در رت بوده اﺳﺖ .

روش بررسی: رت ﻫﺎی از ﻧﺮ ﻧﮋاد ویستار  ﺑﻪ دو گروه ژل روﻳﺎل و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪند. در ﮔﺮوه ژل روﻳﺎل رت ﻫﺎ به مدت 10 روز ﻏﺬای ﺣﺎوی 3% ژل روﻳﺎل ﺑﺠﺎی ﻏﺬای ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ کردند. ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی در اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل (ﻳﻚ روز و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ازدرﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮک اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ) و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ (ﻳﻚ روز و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره 4 روزه یادگیری) ﺑﺮرﺳﻲ گردید.

ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬای ﺣﺎوی ژل روﻳﺎل ﺑﻄﻮر معنی داری زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﻚ را ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از شوک اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل در ﮔﺮوه ژل روﻳﺎل نسبت ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ داد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی آزﻣﻮن ماز آبی موریس، رت ﻫﺎی دریافت ﻛﻨﻨﺪه ژل روﻳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻲ زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮی ﺳﻜﻮی ﻓﺮار زﻳﺮ آب را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴن یک هفته بعد از یادگیری، در فاز بیادآوری زمان بیشتری را در ربعی که قبلا سکوی فرار قرار داشت ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را ثبت کنید

عضویت
اطلاع از
guest
امتیاز شما
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.