اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ رت ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده در ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺮﺑﯽ

۰
47

زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ کیستیک (PCOS) ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ در 5-10% زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ در ﺷﻮد و از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری، ﻫﺎﯾﭙﺮآﻧﺪروژﻧﯿﺴﻢ، ﻫﯿﺮﺳﻮﺗﯿﺴﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ژل روﯾﺎل ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪی در رت ﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

روش ﺑﺮرﺳﯽ: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ 32 رت بالغ ماده با نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 ﮔﺮوه 8 تایی تقسیم شدند:1 -گروه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آب و ﻏﺬای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ 2- گروه ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان پلی ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ ﺗﺠﺮﺑﯽ (PCO) که با یکﺑﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺘﺮادﯾﻮل واﻟﺮاﯾﺖ ﺑﻪمیزان 4mg این سندرم در آنها القا شد؛ 3-ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ژل روﯾﺎل ﮐﻪ روزاﻧﻪ ژل روﯾﺎل را ﺑﺎ دوز 90mg/kg به صورت مایع خوراکی دریافت کردند؛ 4- ﮔﺮوه ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ – ژل روﯾﺎل ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه دوم ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺴﺘﯿﮏ در آﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎ و ﺑﺎ ژل رویال همانند گروه سوم تیمار شدند. دوره تیمار در این تحقیق 63 روز (9 هفته) بود. در پایان دوره، خون تمامی موش ها جهت آنالیز بیوشیمیایی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ مطالعه بافتی با H&E و Sudan Black رنگ آمیزی شد. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎری وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﻮﮐﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری، 0/05>p در نظر گرفته شد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را ثبت کنید

عضویت
اطلاع از
guest
امتیاز شما
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.