تأثیر غلظت های مختلف ژل رویال در رقیق کننده بر برخی از فراسنجه های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی

۰
43

هدف از این پژوهش، مقایسۀ اثر افزودن غلظتهای متفاوت ژل رویال به رقیقکنندۀ منی، برویژگیهای حیاتی اسپرم بز پس از انجماد بود. هفتهای دو بار از چهار بز نر بالغ با استفاده از مهبل مصنوعی اسپرمگیری شد و سپس نمونه های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونههای اسپرم در چهارگروه دارای ژل رویال با غلظت )5/0 ،1 ،5/1 و 2 درصد( و در شش تکرار در معرض بخار ازت منجمد و در تانک ازت نگهداری شدند. نمونههای اسپرم پس از انجماد-یخگشایی از نظر جنبایی،درصد زندهمانی و یکپارچگی غشا بررسی شدند. میانگین جنبایی کل و زندهمانی در غلظت 1 درصد ژل رویال از گروه شاهد و سایر گروههای تیماری بیشتر بود )05/0> P .)تفاوت معناداری از نظر درصدخطیبودن جنبایی اسپرم )LIN )و یکپارچگی غشای پالسمایی بین گروههای تیماری با گروه شاهد مشاهده نشد )05/0<P .)کاهش معناداری در سایر فراسنجههای سرعت در محیطهای دارای ژل رویالبا گروه شاهد مشاهده شد )05/0> P .)بنابراین استفاده از ژل رویال در رقیقکنندۀ منی بز سبب بهبود برخی فراسنجههای اسپرم پس از فرایند انجماد میشود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاه خود را ثبت کنید

عضویت
اطلاع از
guest
امتیاز شما
0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
فهرست
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.